هو هوزه کم   ده نگي زو لالي تو نه بی
منيش لیر ه وه بی د‌ه نگم
هو خاکه که م ره نگي  سوور ئآلي تو نه بی
منيش لیره بی رنگم
من بی ئیوه بالداریکي بال شکاوم
کانیکي و شک و بی ئاوم
دوورم لیتان به لام خوشکه کانم براکانم
ئازاري زامه کانتانم
دوورم ليتان به لام هاو ریکانم
هاو ده مي روژ و شه وتانم
من گیان فه دای کوردسانم

ترجمه فارسی

ای ملتم اگه صدای رسای تو نباشد

من هم در اینجا بی صدا هستم

ای خاک من وطن من رنگ صورتی تو نباشد

منم در اینجا بی رنگم

من بدون شما پرنده بال شکسته ای هستم

چشمه ی خشک و بی آبم

دورم ازتان اما برادران و خواهران

مرهمی برای زخمهایتان هستم

از شما دورم اما با شما هستم

مونس شب و روزتان هستم

من جان فدای کردستان هستم

با تشکر از دوست عزیزم زیرک محمدیان بابت ترجمه اشعار

http://kurdishmusic90.blogfa.comتاريخ : یکشنبه سی ام مرداد 1390 | 14:40 | نویسنده : روله ی کرد |

آهنگ آگر واران(کلهری) با اجرای جدیدی از استاد ناصر رزازی

اجرا شده در کانال کورد سات(KURDSAT)برنامه ی سوز

جهت دانلود روی کلمه ده م کول کلیک فرمایید.

برگرفته از وبلاگ کرد و کردستانتاريخ : یکشنبه سی ام مرداد 1390 | 14:2 | نویسنده : روله ی کرد |

البوم بسیار زیبای دالاهو از هنرمند قادر الیاسی تقدیم حضور دوست داران موسیقی کردی

باشد که پسنندتان واقع گردد.

جهت دانلود روی شماره ها کلیک نمایید.

1- آهنگ اول

2- آهنگ دوم

3- آهنگ سوم

4 - آهنگ چهارم

5 - اهنگ پنجم

6 - آهنگ ششم

7 - آهنگ هفتم

برگرفته از وبلاگ کرد و کردستانتاريخ : یکشنبه سی ام مرداد 1390 | 13:46 | نویسنده : روله ی کرد |
تاريخ : یکشنبه سی ام مرداد 1390 | 13:30 | نویسنده : روله ی کرد |
آلبوم: آواز اساطیر، آهنگساز: علیرضا فیض بشی پور، خواننده: شهرام ناظری

دانلود کنید

 
آیْ ، اَرﮊَنْگ کیشَکْچی، ویمْ چانِشینِمْ خَلاصیمْ وَدِسْ لِیْلی ، لِیْلی ، لِیْلی ، لِیْلی
رُوسَمْ مَوینِمْ يار اِیْ يار، يار اِیْ يار(ارﮊنگ نگهبان ومن درون چاه اسیرم ونجات خود را در دستان رستم می بینم)
 
مَگَرْ هَمْ روسَمْ بَرا رومْ لَبَنْ بَرْچیمْ لَتَلَسْ لِیْلی ، لِیْلی ، لِیْلی ، لِیْلی
دیوانِ پور فَنْ يار اِیْ يار، يار اِیْ يار(مگر دوباره رستم مرا از بند بیرون بیاورد واز دست دیوههای حیله گر رها سازد)
...
سِتارِیْ اَبرَنْگْ هاوردم شارِمْ شو (ستاره ابرنگ مرا امشب به شهر اورد )
سِتارِیْ اَبرَنْگْ هاوردم شارِمْ شو (ستاره ابرنگ مرا امشب به شهر اورد )
سِتارِیْ اَبرَنْگْ
مِنیچْ راگُزَرْ بی داوا و جَنْگْ یا وا مه و حُوضور وینِیْ لالِ لَنگْ(من هم مانند یک ادم کر ولال بدون بحث خدمت شما رسیدم)
یا وا مه و حُوضور وینِیْ لالِ لَنگْ(من هم مانند یک ادم کر ولال بدون بحث خدمت شما رسیدم)
سِتارِیْ اَبرَنْگْ هاوردم شارِمْ شو (ستاره ابرنگ مرا امشب به شهر اورد )
سِتارِیْ اَبرَنْگْ هاوردم شارِمْ شو (ستاره ابرنگ مرا امشب به شهر اورد )
سِتارِیْ اَبرَنْگْ
مِنیچْ راگُزَرْ بی داوا و جَنْگْ یا وا مه و حُوضور وینِیْ لالِ لَنگْ(من هم مانند یک ادم کر ولال بدون بحث خدمت شما رسیدم)
یا وا مه و حُوضور وینِیْ لالِ لَنگْ(من هم مانند یک ادم کر ولال بدون بحث خدمت شما رسیدم)
هَرْ وَقْتْ مَشْنَوَمْ مِنْ وَه گوشم دَنگْ تانِهْ مَوینِم مِنْ لَه چایْ اَرﮊَنگ (هر وقت من صدایی را میشنوم این صدای طعنه های چاه ارﮊنگ است)
آیْ ، اَرﮊَنْگ کیشَکْچی، ویمْ چانِشینِمْ خَلاصیمْ وَدِسْ رُوسَمْ مَوینِم لِیْلی ، لِیْلی ، لِیْلی ، لِیْلی
...
مَگَرْ هَمْ روسَمْ بَرا رومْ لَبَنْ بَرْچیمْ لَتَلَسْ دیوانِ پور فَنْ
 


تاريخ : یکشنبه سی ام مرداد 1390 | 13:26 | نویسنده : روله ی کرد |
تاريخ : شنبه بیست و نهم مرداد 1390 | 15:36 | نویسنده : روله ی کرد |

آلبوم: آواز اساطیر، آهنگساز: علیرضا فیض بشی پور، خواننده: شهرام ناظری

                                           دانلود کنید

وَ یاد ا و روﮊَه تا ج وَ زال سَنیْ(به یاد ا ن روزی که تاج را ازدست زال گرفتی)
گِلیمْ پوشْ کِردی، پوسِ بورْ کَنی (لباسی مانند گلیم پوشیدی و پوست ببر را دراوردی )
فِدایْ ناوِدْ بامْ صاحِبْ زورُ و رَخْشْ، بورِ بیَنْدیش شیرِ دِلْ نَلَخْشْ روسَم(ای صاحب زور و رخش شیر شجاع و ببر نترس فدای اسمت شود)
فِدایْ ناوِدْ بامْ صاحِبْ زورُ و رَخْشْ، بورِ بیَنْدیش شیرِ دِلْ نَلَخْشْ (ای صاحب زور و رخش شیر شجاع و ببر نترس فدای اسمت شود)
پوسِ بورِ رَزْمْ بپوشَ نَوَرْ(لباس رزمی را که از جنس پوست ببر است بپوش)
ران بِنْیَهْ رِکاوْ رَخْشِ تَکاوَر(پایت را در رکاب رخش تکاور بگذار )
اَشْکَبوسْ راگِیْ مِیدانْ کَرْدَنْ بَر(اشکبوس راه میدان را در پیش گرفت)
وَسوزْ مَپِرْ سُ هَوایْ پیلَهْ تَنْ(با تمام وجود همرزم خود را جستجو می کند)
روسم
اَشْکَبوسْ راگِیْ مِیدانْ کَرْدَنْ بَر(اشکبوس راه میدان را در پیش گرفت)
وَسوزْ مَپِرْ سُ هَوایْ پیلَهْ تَنْ(با تمام وجود همرزم خود را جستجو می کند)
روسم
روسَمْ وِه رِزِهْ نَخاوْ
وِه رِزِهْ نَخاوْ کِیْ وَخْتِ خاوَهْ(رستم بلند شو نخواب الان کی وقت خوابیدن است)
وِه رِزِهْ نَخاوْ کِیْ وَخْتِ خاوَهْ(رستم بلند شو نخواب الان کی وقت خوابیدن است)
وَخْتِ دارُ وداینْ اَفراسیاوَه ن (وقت به دار کشیدن افراسیاب است)
روسم
وَخْتِ دارُ وداینْ اَفراسیاوَه ن (وقت به دار کشیدن افراسیاب است)
سِپاهیْ بورِزجانْ کََردی سَرْ نگونْ (سپاه برازجان را سرنگون کردی )
زنون جادو قَلْتانی وَ خون (زنون جادوگر را در خون غلتاندی)
سیه خورشه زَنگی شای تَرْزین سُوار وِه شُو وسپاسانش کَردی تارُ ومار (شبانه سپاه خورشه زنگی که سوار کار خوبی بود را تار ومار کردی )
روسم
سیه خورشه زَنگی شای تَرْزین سُوار وِه شُو وسپاسانش کَردی تارُ ومار (شبانه سپاه خورشه زنگی که سوار کار خوبی بود را تار ومار کردی )
لَسَرْ تا وَه پا سیا بَرْگِمِهْ (سر تا پا سیاه پوشیدم)
لَسَرْ تا وَه پا سیا بَرْگِمِهْ (سر تا پا سیاه پوشیدم)
بی دوس قِرْچَهْ قِرْچْ ریشِیْ جَرْگُمِهْ(در فراق دوست ریشه دلم در حال سوختن است)
لَهْ تاوِ دوریتْ دِل بی قَرا ره ن(دلم به خاطر دوریت بیقراره)
بینایی دیدِ م جَهْ خَفَهْ تْ تارِه ن(از غم دوریت چشمانم تار شده)
بینایی دیدِ م جَهْ خَفَهْ تْ تارِه ن(از غم دوریت چشمانم تار شده)
روسَم وَه فدای رَخْشِ گُلْگونِتْ(رستم فدای رخش گلگونت شوم)
ایرانی تَه نیا وه توش هَن اومید (ایرانی فقط به تو امید داره)
جای ئومیدشان مه که نا ئومید(امیدشان را نا امید نکن)


تاريخ : شنبه بیست و نهم مرداد 1390 | 15:20 | نویسنده : روله ی کرد |
به همراه یک والپیپر بسیار زیبا

دانلود امشو وه کوری چاو فلک

 

ایمشو و کوری چاوو فلک قورص و قمر میهمانمه
امشب به کوری چشم فلک قرص قمر"یار"مهمانم است
مردم حسودی کم بکین شوو دا سحر میهمانمه
مردم حسادت نکنید شب تا سحر مهمانم است
مستی شراو داسه سرم وی لاوه لاوه دی کرم
مستی شراب مرا دیوانه کرده از یاوه گویی دیگران کر م
تا مس نکم ویره نیه چم ای فیلمه لاوه ارمنی
تا مست نشوم از اینجا نمیرومبه من دروغ نگو ارمنی
زانی و کوره هاتمه و سر تپه و سه ی فاطمه
میدانی از کجا امده ام از سر تپه سید فاطمه
تازه اویشی چشتی نیه اوضا خراوه ارمنی
تازه میگویی چیزی ندارم؟اوضاعم خراب است ارمنی
حساو کتاو گردم نکه حالم خراوه دنگ نکه
با من حساب کتاب نکن خیلی حالم بد است هیچی نگو
تو را و گیس دالگد جمکه ای کتاوه ارمنی
تو را به گیسوان مادرت قسم این دفتر دستک را جمع کن
ایمشو و جور شراوگد مستد بکم جور چاوگد
امشب باید طوری از شرابت مست شوم که چشمانم نبیند
دس خه ی ارای ای کوشگد بویشی کلاوه ارمنی
دست به کفشهایم بزنم بگویم این کلاه است ارمنی
زانی و کوره هاتمه و سر تپه و سه ی فاطمه
میدانی از کجا امده ام از سر تپه سید فاطمه
تازه
اویشی چشتی نیه اوضا خراوه ارمنی حالم خراوه ارمنی
تازه میگویی چیزی ندارم؟اوضاعم خراب است ارمنی

نکته: سید فاطمه"محله ای در کرمانشاه"

با تشکر از مدیر وبلاگ ادبیات سیما کلهر بابت معنی اشعار

http://kurdishmusic90.blogfa.com
 تاريخ : شنبه بیست و نهم مرداد 1390 | 14:44 | نویسنده : روله ی کرد |
تاريخ : شنبه بیست و نهم مرداد 1390 | 14:40 | نویسنده : روله ی کرد |
 


گۆرانی بێژی ناوداری كوردستان،هونه‌رمه‌ند حه‌سه‌ن زیره‌ك له‌ شاری بۆكان (رۆژهه‌ڵاتی کوردستان) له‌ ساڵی ١٩٢١ هاتۆته‌ دنیاوه‌.
حه‌سه‌ن زیره‌ك ئه‌گه‌ر له‌ بنه‌ماڵه‌یه‌كی هه‌ژار بوو
به‌ڵام هه‌ر له‌ هه‌رزه‌كارییه‌وه‌ توانی به‌ ده‌نگه‌ ناسكه‌كه‌ی خۆی ببێته‌ ئاوازێ له‌ گوێی هه‌موو كردێكدا بزره‌نگێته‌وه‌. حه‌سه‌ن زیره‌ك له‌ ژیاندا ئازاری زۆری كێشا.
ژیاننامه‌ی حه سه ن زیره ك: هونه‌رمه‌ندی گۆرانیبێژی ناوداری کورد حه‌سه‌ن
زیره‌ک له‌ گه‌ڕه‌کی سه‌ر قه‌ڵا، هه‌ر ئه‌و شوێنه‌ی که‌ قه‌ڵای سه‌ردار و مزگه‌وتی جامیعه‌و حه‌وزه‌گه‌وره‌ی بۆکانی لێ هه‌ڵکه‌وتووه‌، له‌ رۆژی 29 / 11 / 1921 له‌ دایک بووه‌.
یازده‌ ساڵان ده‌بێ که‌ باوکی له‌ده‌ست ده‌دا و دایکیشی مێرد
ده‌کاته‌وه‌. زیره‌ک و خوشک و براکانی ده‌که‌ونه‌ ژیانێکی پڕ له‌ سه‌خڵه‌تی جیا له‌ یه‌ک. هونه‌رمه‌ندی شانۆکار برایم
?ه‌ڕشی سه‌باره‌ت به‌ ژیانی حه‌سه‌نزیره‌ک ده‌نوسێ: ‌پێناسه ی حه سه ن زیرهک به پێی ناسنامه ی ژماره 735 ی ئیداره ی سه بتی ئه حوالی شاری بۆکان،به مجۆره یه: ناو حه‌سه‌ن، شۆره تی زله "بۆکانی". ناوی باوك عه‌وڵازله بۆکانی
. ناوی دایك: ئامین. رۆژی له‌دایکبوون: 29/11/1921. اوێنی
له‌دایکبوون: شاری بۆکان. شوێنی وه‌رگرتنی ناسنامه‌: بۆکان، گه‌ڕه‌کی له‌دایکبوون
: گه‌ڕه‌کی سه‌ر قه‌ڵا. خشته‌ی ژیانی هونه‌رمه‌ند حه‌سه‌ن زیره‌ک: له ته مه نی ژێر ده ساڵیدا له گه ڵ عه به چاوه ش و حه‌مه حسێن چاوه ش له شاییه‌کانی ناو شار و گونده کانی بۆکان گۆرانی چریوه .
له حه وت و هه شت ساڵیدا شاگرد مسگه‌ری و قاوه‌چییه‌تی
ده‌کاو هه روها له به ر گاڕانی ماڵه‌ ده‌وڵه‌مه‌نده‌کانی بۆکان بووه‌ . حه‌سه‌ن زیره‌ک 11 ساڵان ده‌بێ که‌ باوکی له‌ده‌ست ده‌دا و دایکی شوو ده‌کاته‌وه‌. له‌و ساڵه‌وه‌ هه‌تیو ده‌مێنێته‌وه‌ و بۆ بژیو ده‌ست ده‌کا به‌ قاوه‌چێتی و چاوساخی و شۆ
?یری و گزیری ئاغاوات و ..... ساڵی 1953 بۆ یه‌که‌م جار ده‌نگی له‌ رادیۆی کوردی به‌غدا بیستراوه‌. 14 ی گه‌لاوێژی 1958 گه‌ڕاوه‌ته‌وه‌ بۆ ئێران، هه‌ر له‌و ساڵه‌دا له‌گه‌ڵ مێدیای زه‌ندی زه‌ماوه‌ندی کردووه‌. له‌ ساڵانی 1960 – 1961 له‌ شاری سلێمانی له‌ تیپی شانۆی هونه‌ره‌جوانه‌کان له‌گه‌ڵ سێوه‌خان و ره‌شۆڵ عه‌بدوڵڵا له‌ شانۆنامه‌کانی (بوکی ژێر ده‌واری ره‌ش، خه‌سوو یان ئه‌ژدیها ، ته‌ڕپیر) به‌شداری کردووه‌. له‌ نێوان ساڵانی 1967 – 1968 له‌ شاری سه‌قز هۆتێلی سێ ئه‌ستێره‌ی هه‌بووه‌ که‌ بۆخۆی له‌وێ گۆرانی گوتووه‌.
ساڵی 1971 نه‌خۆشی هێرشی بۆ دێنێ و
شێرپه‌نجه‌ی جه‌رگ له‌ عه‌ردی ده‌دا و دوای ماوه‌یه‌کی زۆر له‌ جێگادا که‌وتن له‌ رۆژی 26/6/ 1972 له‌ شاری بۆکان ماڵئاوایی له‌ زێد و نێشتمانه‌که‌ی ده‌کا و له‌ سه‌ر وه‌سێتی خۆی له‌ داوێنی کێوی ناڵه‌شکێنه‌ که‌ ده‌ڕوانێته‌ بۆکان ئه‌سپارده‌ی دایکی
 نیشتمان ده‌کری.

برای دیدن زندگینامه حسن زیرک به زبان فارسی به ادامه مطلب برویدادامه مطلب
تاريخ : جمعه بیست و هشتم مرداد 1390 | 14:23 | نویسنده : روله ی کرد |
به سه رهاتی خوم

من ناصر محه مدِِِ امین له سالی 1334 کوچی هه تاوی به رامبر به سالی 1955 زایینی له شاری سنه له دایک بووم.

له ته مه نی شه ش سالی دا نا ردوویانم  بو قو تا بخا نه.

پا ش ته واو کر دنی  دوو سا  ل خو یندن من هه میشه حه ز م له ده  هول کو تان  بوو یانی  هه میشه  چ ده رگام وه ده س که و تبی چ تهنه که ده هو لم  پی لیداوه

هه مدا یم هه با و کم تو ز  یک  به هر ه ی  ده نگ چو شی یان هه بوو . جیاواز له و له ناو خز مه که نی دایکم ده نگ خو ش زور هه بوو.

باوکی دایکم که به حه بیب ئه کبه ر ده لاک نا سر اوه که یه کیک له و ده نگ  خو شا نه ی سه ر ده می  سه ید عه لی ئه سغه ر بووه .به لام هیچ بهرهه میکی تو مار نه کر اوه بو یه که

مین جار له دیی ئار انا نا گو را نیمکوت ودوای ئه وه له مه ریوان گورانیم کوت له ته مه نی دوازه سالی دا تتله مه درسه ی هه دایه ت پر گرامیکم په خش کرد.

له ته مه نی چوارده سالی دا به رنامه ی جومعه و سه رگه رمی له ئیسگه ی سنه له گه ل کا ک ئه شر ه ف (فه ر شا )گورانی (ده سمالی ) تو مار کرد .

من ئه وه لین که شیک بووم که به چوارزاراوهی کو ردی یانی

کرمانجی سورانی  کهلهو ر یو ه هورا می گورانیم کو تووه .

که ئه وکا ره ی من با عیسی ئه وه ده بی که ئه و چوار زاراوه یه لیک  نیز یک بنه وه .

سه با ره ت به گورا نیه کانی فو لکلور ز یاترله  حا فز ه یدایکمم که لک وه ر گر تووه.

http://kurdishmusic90.blogfa.comتاريخ : جمعه بیست و هشتم مرداد 1390 | 14:18 | نویسنده : روله ی کرد |